• Openingstijden: Ma-Vr: 9.00-20.00

  • Telefoonnummer: 058-2894516

  • E-Mail: friesland@gobnl.nl

Gastouderbureau NL / Friesland

Inge Klarenbeek, consulent

Voordelen

  • Deskundig
  • Persoonlijke begeleiding
  • Gecontroleerde opvang
  • Voordelig
  • Mobiele aanpassing
  • iDEAL betaling
  • Eenvoudige administratie
  • Vrijblijvende kennismaking

Welkom bij Gastouderbureau NL / Friesland,

Mijn naam is Inge Kiewied, samen met mijn man Cees Klarenbeek verzorgen we sinds 2006 gastouderopvang in Friesland. Wij zijn de ouders van 3 jongens en begrijpen het belang van goede gecertificeerde kleinschalige en flexibele kinderopvang in de buurt. Door onze persoonlijke benadering en deskundig advies hebben we al voor veel kinderen in Friesland de kinderopvang verzorgd.

Elk kind verdient de beste opvang die bij haar past. In een persoonlijk gesprek bespreken we de behoefte en waaraan je graag wilt waaraan de gastouderopvang moet voldoen. Hierna gaan we voor je op zoek, het kan ook zijn dat je al een gastouder hebt gevonden via de opvangmarkt of Gastouder Nederland. Dan regelen we voor jullie de documenten waarmee jullie voldoen aan de wettelijke eisen voor recht op kinderopvangtoeslag.

Voordeligste gastouderbureau van Friesland

Gastouderbureau NL is het voordelige gastouderbureau van Friesland. Inschrijven is gratis en we hanteren lage administratiekosten. Via de Gastouder Calculatorbereken je eenvoudig de werkelijke netto opvangkosten per maand. Dit is inclusief het gastouder tarief, inclusief bureaukosten en kinderopvangtoeslag. Je kunt hier een berekening maken voor de opvang bij een gastouder of de opvang bij je thuis door een gastouder.

Op zoek naar een geschikt gastouderbureau in Friesland?

Wil je meer weten over gastouderopvang of wil je gastouder worden in Friesland? Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek, ik informeer je graag over de mogelijkheden bij Gastouderbureau NL.

Alle onze aangesloten gastouders voldoen aan de wettelijke eisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik hier voor het overzicht.

Groeten,  Inge

Aangesloten gastouders

Alle aangesloten gastouders bij gastouderbureau NL / Friesland voldoen aan de wettelijke eisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik hier voor het overzicht.

Gastouder Nederland

Wij werken samen met Gastouder Nederland waar ouders gemakkelijk in Nederland online kunnen zoeken naar een geschikte gastouder. Het is voor ouders mogelijk om direct het profiel van een gastouder te bekijken en op en een vrijblijvende kennismaking aan te vragen.

Veilig en vertrouwd

Gastouderopvang is een professionele en volwaardige vorm van kinderopvang. Bij de gastouder krijgen kinderen veel individuele aandacht omdat de groep kinderen klein is. Kinderen voelen zich hierdoor snel vertrouwd en veilig. Door begeleiding van Gastouderbureau NL en de geboden bijscholing blijft het niveau van gediplomeerde gastouders goed op peil.

Kwaliteit staat voorop

Dat betekent dat al onze gastouders aan alle voorwaarden en kwaliteitseisen voor gastouders voldoen en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarnaast bezoeken we onze gastouders tenminste twee keer per jaar, waarbij ruime aandacht is voor de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen. Onze gastouders werken met de meldcode.

Wil je meer weten over gastouderopvang?

Neem gerust contact op, we helpen je graag verder!

Werkgebied kantoor Leeuwarden

Gastouder opvang in; Aalsum, Alde Leie, Aldtsjerk, Anjum, Augsbuurt, Augustinusga, Bakkeveen, Ballum, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Buren (Friesland), Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Deinum, Dokkum, Drachten, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Easterwierrum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Foudgum, Friens, Frieschepalen, Garyp, Ginnum, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Hollum, Holwerd, Houtigehage, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Lichtaard, Lioessens, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Metslawier, Miedum, Minnertsga, Moddergat, Morra, Mûnein, Nes, Niawier, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Oosternijkerk, Oostrum (Friesland), Opeinde, Oudebildtzijl, Oudega, Oudwoude, Paesens, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schiermonnikoog, Sibrandahûs, Siegerswoude, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Ternaard, Tersoal, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vrouwenparochie, Waaxens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Westhoek, Wetsens, Wier, Wierum, Wijnjewoude, Wirdum (Friesland), Wyns, Wytgaard, Wâlterswâld, Wânswert en Zwagerbosch

Werkgebied kantoor Sneek

Gastouderopvang in; Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Appelscha, Arum, Baaiduinen, Baaium, Baard, Baarlo (Overijssel), Baars, Bakhuizen, Balk, Bantega, Basse, Blankenham, Blauwhuis, Blesdijke, Blokzijl, Boazum, Boer, Boijl, Bolsward, Bontebok, Boornzwaag, Boschoord, Breezanddijk, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, De Blesse, De Bult, De Hoeve, De Knipe, De Pol, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doldersum, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Easterein, Easterlittens, Echten (Friesland), Echtenerbrug, Eesterga, Eesveen, Elahuizen, Elsloo (Friesland), Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Fochteloo, Follega, Folsgare, Formerum, Franeker, Frederiksoord, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Giethoorn, Goingarijp, Gorredijk, Goënga, Goëngahuizen, Greonterp, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Haule, Haulerwijk, Hee, Heeg, Heerenveen, Hemelum, Hemrik, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Hoorn (Friesland), Hoornsterzwaag, Húns, IJlst, IJsselham, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jonkerslân, Joure, Jubbega, Jutrijp, Kaard, Kalenberg, Kallenkote, Katlijk, Kimswerd, Kinnum, Klooster Lidlum, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kuinre, Kûbaard, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Lies, Lippenhuizen, Lollum, Longerhouw, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkinga, Makkum, Marijenkampen, Midlum, Midsland, Mildam, Mirns, Molkwerum, Munnekeburen, Nederland, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nijeberkoop, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijensleek, Nijetrijne, Nijhuizum, Nijland, Noordwolde (Friesland), Offingawier, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldemarkt, Oldeouwer, Oldetrijne, Onna, Oosterbierum, Oosterend (Friesland), Oosterstreek, Oosterwolde (Friesland), Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Ossenzijl, Oude Willem, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Paasloo, Parrega, Peins, Peperga, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Ravenswoud, Reahûs, Ried, Rien, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum (Friesland), Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scheerwolde, Scherpenzeel (Friesland), Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Jansklooster, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slijkenburg, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannum, Stavoren, Steenwijk, Steenwijkerwold, Steggerda, Striep, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tuk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vinkega, Vledder, Vledderveen (Drenthe), Vlieland, Vollenhove, Waaksens, Wapserveen, Warns, Waskemeer, Wateren, West-Terschelling, Westhem, Wetering, Wijckel, Wijnaldum, Wilhelminaoord, Willemsoord, Winsum (Friesland), Witmarsum, Witte Paarden, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zandhuizen, Zorgvlied, Zuidveen, Zurich en Zweins