Welkom bij Gastouderbureau NL / Friesland

Inge Kiewied

LRKP registratie Gastouderbureau NL

Mijn naam is Inge Kiewied, samen met mijn man Cees Klarenbeek hebben wij in 2005 ons eigen zelfstandig gastouderbureau opgericht. Met ons team hebben wij veel ervaring opgebouwd in de complete persoonlijke begeleiding van ouders en gastouders in de gastouderopvang. Wij helpen ouders graag in het vinden van een geschikte gastouder in Friesland die voldoet aan de eisen die de ouder(s) belangrijk vinden.

Inspectierapporten

Onze kwaliteit kunnen wij mede onderbouwen met inzichtelijke GGD-inspectie rapporten van 2005 tot 2016 onder de naam ViaViela Leeuwarden en na 2016 als Gastouderbureau NL.

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2018

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2017

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2016

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2015

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2014

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2013

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2012

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek 2011

Inspectierapport Houder Cees en Inge Klarenbeek

Gastouder Nederland

Wij werken samen met Gastouder Nederland waar ouders gemakkelijk in Nederland online kunnen zoeken naar geschikte gastouder. Het is voor ouders mogelijk om direct het profiel van een gastouder te bekijken op en een vrijblijvende kennismaking aan te vragen.

Veilig en vertrouwd

Gastouderopvang is een professionele en volwaardige vorm van kinderopvang. Bij de gastouder krijgen kinderen veel individuele aandacht omdat de groep kinderen klein is. Kinderen voelen zich hierdoor snel vertrouwd en veilig. Door begeleiding van Gastouderbureau NL en de geboden bijscholing blijft het niveau van gediplomeerde gastouders goed op peil.

Kwaliteit staat voorop

Dat betekent dat al onze gastouders aan alle voorwaarden en kwaliteitseisen voor gastouders voldoen en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarnaast bezoeken we onze gastouders minimaal twee keer per jaar, waarbij ruime aandacht is voor de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen.

Aangesloten gastouders

Alle aangesloten gastouderbureau NL / Friesland gastouders voldoen aan de wettelijke eisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik hier voor het overzicht.

Wil je meer weten over gastouderopvang?

Neem gerust contact op, we helpen je graag verder!

Werkgebied kantoor Leeuwarden

Gastouder opvang in; Aalsum, Alde Leie, Aldtsjerk, Anjum, Augsbuurt, Augustinusga, Bakkeveen, Ballum, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Buren (Friesland), Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Deinum, Dokkum, Drachten, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Easterwierrum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Foudgum, Friens, Frieschepalen, Garyp, Ginnum, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Hollum, Holwerd, Houtigehage, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Lichtaard, Lioessens, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Metslawier, Miedum, Minnertsga, Moddergat, Morra, Mûnein, Nes, Niawier, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Oosternijkerk, Oostrum (Friesland), Opeinde, Oudebildtzijl, Oudega, Oudwoude, Paesens, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schiermonnikoog, Sibrandahûs, Siegerswoude, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Ternaard, Tersoal, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vrouwenparochie, Waaxens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Westhoek, Wetsens, Wier, Wierum, Wijnjewoude, Wirdum (Friesland), Wyns, Wytgaard, Wâlterswâld, Wânswert en Zwagerbosch

Werkgebied kantoor Sneek

Gastouderopvang in; Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Appelscha, Arum, Baaiduinen, Baaium, Baard, Baarlo (Overijssel), Baars, Bakhuizen, Balk, Bantega, Basse, Blankenham, Blauwhuis, Blesdijke, Blokzijl, Boazum, Boer, Boijl, Bolsward, Bontebok, Boornzwaag, Boschoord, Breezanddijk, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, De Blesse, De Bult, De Hoeve, De Knipe, De Pol, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doldersum, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Easterein, Easterlittens, Echten (Friesland), Echtenerbrug, Eesterga, Eesveen, Elahuizen, Elsloo (Friesland), Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Fochteloo, Follega, Folsgare, Formerum, Franeker, Frederiksoord, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Giethoorn, Goingarijp, Gorredijk, Goënga, Goëngahuizen, Greonterp, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Haule, Haulerwijk, Hee, Heeg, Heerenveen, Hemelum, Hemrik, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Hoorn (Friesland), Hoornsterzwaag, Húns, IJlst, IJsselham, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jonkerslân, Joure, Jubbega, Jutrijp, Kaard, Kalenberg, Kallenkote, Katlijk, Kimswerd, Kinnum, Klooster Lidlum, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kuinre, Kûbaard, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Lies, Lippenhuizen, Lollum, Longerhouw, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkinga, Makkum, Marijenkampen, Midlum, Midsland, Mildam, Mirns, Molkwerum, Munnekeburen, Nederland, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nijeberkoop, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijensleek, Nijetrijne, Nijhuizum, Nijland, Noordwolde (Friesland), Offingawier, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldemarkt, Oldeouwer, Oldetrijne, Onna, Oosterbierum, Oosterend (Friesland), Oosterstreek, Oosterwolde (Friesland), Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Ossenzijl, Oude Willem, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Paasloo, Parrega, Peins, Peperga, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Ravenswoud, Reahûs, Ried, Rien, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum (Friesland), Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scheerwolde, Scherpenzeel (Friesland), Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Jansklooster, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slijkenburg, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannum, Stavoren, Steenwijk, Steenwijkerwold, Steggerda, Striep, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tuk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vinkega, Vledder, Vledderveen (Drenthe), Vlieland, Vollenhove, Waaksens, Wapserveen, Warns, Waskemeer, Wateren, West-Terschelling, Westhem, Wetering, Wijckel, Wijnaldum, Wilhelminaoord, Willemsoord, Winsum (Friesland), Witmarsum, Witte Paarden, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zandhuizen, Zorgvlied, Zuidveen, Zurich en Zweins


klachtenvrij 2017 gobnl

Voordelen

  • Deskundig
  • Persoonlijke begeleiding
  • Gecontroleerde opvang
  • Voordelig
  • Mobiele app
  • Eenvoudige administratie
  • Vrijblijvende kennismaking

Gastouder kostenberekening

Snel en eenvoudig  je werkelijke netto kinderopvangkosten  berekenen bij een gastouder of nanny.
Ook handig om je kinderopvangtoeslag te berekenen.

KLIK HIER of op de AFBEELDING

Gastouder aanbod

Vind  gemakkelijk je gastouder in de buurt op postcode of woonplaats

KLIK HIER of op de AFBEELDING

Contact

Kantoor Leeuwarden
Emmakade 59, 8921 AG
T: 058-28945160
E: info@gobnl.nl

 

Kantoor Sneek
Van Giffenstraat 8, 8601 EX
T: 085-0160860
E: info@gobnl.nl

Adres

Van Giffenstraat 8, 8601 EX Sneek

085-0160860

 T: Ma - Vr: 9:00 - 17:00

info@gobnl.nl

 M: Ma - Vr: 9:00 - 20:00

LRKP Nummer: 257662601

KVK Nummer: 66231256